STANDARDY KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB

Standard pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) v návaznosti na zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015- 2020 (s výhledem do roku 2025) vydává metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.

Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.  (.docx)

Obsah:

Celý text: zde (.pdf)

Brožura vydaná Ministerstvem kultury ČR: zde (.pdf)


Plnění standardů VKIS v knihovnách Libereckého kraje

na stránce Výsledky činnosti knihoven Libereckého kraje - ročenky.

Standard pro dobrý fond

"Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky"

Standard pro dobrý knihovní fond je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Standard vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.

 

Text v PDF: zde


Zlatý fond české a světové literatury pro veřejné knihovny

Zlatý fond slouží jako pomůcka pro veřejné knihovny, která klasická literární díla by měla být zastoupena v knihovních fondech. Dokument vznikl roku 2018.

Text ve formátu Excel: zde


Rovný přístup. Standard Handicap Friendly

Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Vydal Knihovnický institut Národní knihovny ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. Zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR. 

Z úvodu publikace:

"Problematika přístupnosti knihoven a jejich služeb pro osoby se specifickými potřebami bývá často považována za okrajovou záležitost. Přesto jde o téma velice důležité nejen z hlediska etiky a potřeby respektování lidské důstojnosti nebo kvůli požadavku na rovnost příležitostí vyjádřenému v Listině základních práv a svobod. Knihovny jsou tradičně chápány jako součást veřejné sféry, jakoprostor, který je přístupný všem bez ohledu na postavení nebo ekonomické zájmy, ve kterém se mohou setkávat a získávat informace občané různých zájmů a z různých skupin. Požadavek na přístupnost knihovních a informačních služeb je zakotven v Knihovním zákoně (zákon č. 257/2001 Sb.). Ten stanovuje povinnost veřejných knihoven zajistit přístup k informacím všem osobám bez rozdílu. Z hlediska legislativy tedy přístupnost knihovních služeb není ničím okrajovým, nýbrž nutnou podmínkou, kterou má splňovat každá veřejná knihovna."

Eva Cerniňáková

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj