KONCEPCE

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020

Další koncepční dokumenty v oblasti knihovnictví


Legislativa

Rozcestník ke knihovnické legislativě na stránce Národní knihovny

Knihovní zákon a návazné prováděcí předpisy

Zákon č. 257/2001 Sb.  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (k 14. 4. 2014)  - ke stažení ve formátu PDF

Evidence a revize knihovního fondu, MVS:

Poskytování dotací na podporu činnosti knihoven

Evidence knihoven

Další informace a stanoviska

Povinný výtisk

Autorské právo

Přehled legislativních dokumentů týkajících se autorského práva na stránce Národní knihovny ČR

Hlášení o veřejném čtení v knihovnách 

Půjčování zvukových záznamů

Další informace:

Ochrana osobních údajů

Svobodný přístup k informacím

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje pravidla pro poskytování informací a jeho podmínky. Mezi povinné subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, patří státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, tedy i knihovny. V zákoně je však zakotveno také omezení práva na informace.

Mezinárodní doporučení pro činnost knihoven

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj