Programy NA PODPORU KNIHOVEN

Přehled všech programů na podporu knihoven můžete najít na stránce Národní knihovny ČR - Knihovnického institutu.

Vyúčtování dotací z programů VISK je nutné odevzdat do 15. ledna následujícího roku, pokyny pro vyúčtování můžete najít na stránkách programů VISK vždy u příslušného programu!

VISK 3 Informační centra knihoven

Hlavní priority programu VISK 3 pro rok 2021 jsou:
 1. PODPORA PROJEKTŮ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU, ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOOPERACE KNIHOVEN
 2. ZAHÁJENÍ A POKRAČUJÍCÍ AUTOMATIZACE:
  • knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému; projektům, řešícím koordinovanou implementaci knihovního systému v rámci regionu bude udělena priorita;
  • zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému.
 3. PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E-KNIH V ČESKÉM JAZYCE
 4. PODPORA UPGRADE automatizovaného knihovního systému.
 5. PODPORA  VYBUDOVÁNÍ  A  OBNOVY  TECHNOLOGICKÉHO  VYBAVENÍ KNIHOVEN  jako  center  celoživotního  vzdělávání  v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost.
 6. PODPORA VŠEOBECNÉ DOSTUPNOSTI KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
 7. PODPORA VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PRO LTP (dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů)
 8. SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH

Další informace o programu VISK 3 včetně formulářů žádosti můžete najít zde.

Uzávěrka pro podávání žádostí je vždy 10. prosince předchozího roku!

Pomoc při zpracování a realizaci projektů:

 • při zpracování projektů a následné realizaci můžete požádat o pomoc krajskou metodičku PhDr. Michaelu Staňkovou, tel. 482412124, stankova@kvkli.cz, nebo okresní metodičku pro Liberecko Bc. Andreu Sukovou, tel. 482412186, sukova@kvkli.cz
 • také v knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí v jednotlivých okresech - v Českolipsku, Jablonecku a Semilsku

Přehled všech dotací z programu VISK můžete najít zde.

Knihovna 21. století

Tématické okruhy:

 • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců - např. realizace výstav a besed, nákup knihovního fondu
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - např. nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, nákup technických zařízení
 • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost - např. projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, akce k literárním výročím

Všechny potřebné informace pro rok 2021 včetně formuláře žádostí najdete zde.

Uzávěrka pro podávání žádostí je vždy 10. prosince předchozího roku! 

Levnější nákup softwarových produktů

Program TechSoup a Microsoft Select

Pokud nakupujete pro knihovnu softwarové produkty (operační systém Windows, kancelářský balík Microsoft Office), můžete využít k levnějšímu nákupu program TechSoup a Microsoft Select. Více informací najdete zde a zde.

Projekt Česká knihovna

Projekt podporující nákup děl české literatury pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Více naleznete zde.

Nadace knihoven

Nadace knihoven při Středočeské vědecké knihovně v Kladně podporuje publikační činnost v oboru knihovnictví a biliografie a studijní cesty a stáže do zahraničních knihoven. Další informace můžete nalézt zde.

Dotační programy Ministerstva kultury pro oblast regionální a národnostní kultura

Některé dotační programy MK se mohou využít i pro knihovny. Všechny vyhlášené programy pro rok 2018 najdete zde.

Grantový program LIBERECKÉHO KRAJE

Přehled dotací, které poskytuje Liberecký kraj, najdete zde.

Dotační fondy statutárního města Liberec

Přehled všech dotačních fondů města Liberec můžete najít zde.

Nadace EURONISA

Nadace Euronisa podporuje aktivity neziskových organizací v české části Euroregionu Nisa, jejichž cílem je sociální práce, rozvoj komunitních center a podpora rodinného života. Více o nadačních příspěvcích najdete zde.

Nadace Preciosa

Nadace PRECIOSA podporuje zdravotně sociální zařízení, neziskový sektor v libereckém regionu, projekty zaměřené na ekologii, místní školy a tělovýchovu, i jednotlivce. Více můžete najít zde.

Nadace ČEZ - program Podpora regionů

Grantové řízení podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se týkají podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Více informací pro rok 2018 můžete najít zde.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj