INTERNET V KNIHOVNÁCH

Internet v knihovnách - legislativa

Připojení knihoven k internetu patří k základním službám knihoven, které jsou vyjmenovány v Zákoně č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v § 4 odst. 1, písmeno d) :

 

§ 4 

Veřejné knihovnické a informační služby 

(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají 

a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, 

b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, 

c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, 

d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup (poznámka mimo text zákona: jsou míněny bezplatné informace na internetu, nikoliv bezplatné připojení k internetu)

V článku 2 se uvádí, že veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně, s výjimkami dále uvedenými.

Výklad Ministerstva Kultury ČR k bezplatnému poskytování internetu, viz též příslušný dokument.

S platností od 1. 1. 2008 jsou povinny všechny knihovny poskytovat přístup k internetu, jinak je může Ministerstvo kultury ČR vyřadit z evidence knihoven

Situace knihoven v Libereckém kraji

Připojení knihoven k internetu bylo téměř dokončeno. Několik knihoven z různých důvodů přístup k internetu neumožňuje, situace by ale  měla být i v těchto knihovnách vyřešena. Ve výjimečných případech je přístup k internetu poskytován na tzv. detašovaných pracovištích, obvykle na obecním úřadě.

Nabídka sdružení Internet pro všechny

Sdružení Internet pro všechny oslovilo operátory po celém území ČR s výzvou, aby poskytli knihovnám BEZPLATNÉ připojení k internetu. Nejdůležitější informace o tomto projektu najdete na http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/.

Na Liberecku je již několik knihoven prostřednictvím nabídky sdružení Internet pro všechny připojeno.

Projekt internetizace knihoven - ukončení k 28. 3. 2013

Projekt, který výrazně napomohl zvedení internetu do knihoven, trval 9 let. Po tuto dobu bylo ze státních prostředků hrazeno připojení knihoven k internetu. Postupně jej spravovala ministerstva informatiky, vnitra a kultury. Ukončení uhrady připojení k internetu oznámilo Ministerstvo kultury ČR  provozovatelům knihoven, které byly do projektu zapojeny, dopisem dne 20. 1. 2013. 

 Výňatek z dopisu:

"Zajištění připojení knihoven k internetu včetně jeho financování dnes již patří mezi standardní služby, resp. činnosti knihoven - stejně jako například doplňování knihovního fondu. Bude tedy po 28. 3. t. r. plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude."

 Úplný text oznámení.

Projekt internetizace knihoven Libereckého kraje - nákup PC

Na začátku roku 2005 začala Krajská vědecká knihovna v Liberci pracovat společně s Agenturou pro regionální rozvoj a s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje na přípravě projektu do Strukturálních fondů Evropské unie. Cílem projektu bylo vybavení menších knihoven Libereckého kraje moderní výpočetní technikou a základním kancelářským nábytkem... Více ve zprávě o projektu.

Projekt byl k 22. 2. 2011 ukončen, všechny zapojené obce, města nebo knihovny s právní subjektivitou obdržely Protokoly o předání a převzetí majetku. Podpisem protokolu přešel majetek do jejich vlastnictví včetně odpovědnosti za jeho správu a údržbu. Veškeré opravy nyní zajišťuje a hradí zřizovatel knihovny.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj