CHARAKTERISTIKA KNIHOVNÍHO FONDU 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci vytváří tematicky univerzální knihovní fond, který je doplňován nákupem, dary a pomocí povinného výtisku (zákonná povinnost vydavatelů knih a periodik odevzdat vybraným knihovnám stanovený počet vydaných exemplářů publikací). Právo na celostátní povinný výtisk neperiodických publikací měla knihovna v letech 1947 – 1995, v současné době je knihovna příjemcem povinného výtisku periodik a regionálního povinného výtisku neperiodických publikací.

Po vzniku knihovny v roce 1945 bylo složení knihovního fondu ovlivněno místní průmyslovou produkcí, později studijními obory na Technické univerzitě v Liberci a také spojením funkcí vědecké a městské knihovny do jednoho celku. Původní specializace (textil, sklo, plasty) se nyní omezuje pouze na textil a sklo, rozšířil se okruh nákupu pedagogické literatury a publikací pro potřeby studia dalších oborů univerzity (např. architektura). 

 

Speciální sbírky 

Historický fond knihovny tvoří prvotisky z období do r. 1500, staré tisky (tj. knihy vydané do r. 1800), knihy, noviny a časopisy 19. století, sbírka fotografií z období nacismu a různé drobné archiválie. Tyto dokumenty jsou zpřístupňovány ve speciálním režimu, řadu z nich nelze z důvodu jejich ochrany vypůjčit ani prezenčně. 

Germanika z českých zemí - historický soubor obsahuje publikace, které: 

 • pojednávají o Němcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
 • jsou napsány německým autorem, který se zde narodil nebo žil 
 • byly vydány německými nakladateli do roku 1945 v Českých zemích
 

Složení knihovního fondu

Základ sbírky tvoří tištěné dokumenty - knihy, seriály, hudebniny, mapy, patenty, normy. Průběžně se doplňují i dokumenty na jiných nosičích - zvukové, zvukově-obrazové a elektronické dokumenty. Celkový počet knihovních jednotek je cca 1 350 000, z toho cca 240 000 ve volném výběru. Fond tvoří dokumenty pro děti, mládež i dospělé, zastoupena je odborná a populárně-naučná literatura i beletrie.

Knihy

 • původní česká produkce pro dospělé, mládež a děti, překlady zahraniční beletrie, odborná literatura, vysokoškolská skripta, středoškolské učebnice, jazykové učebnice, některé sborníky z konferencí, cizojazyčná literatura, regionální literatura
 • část fondu je umístěna ve volném výběru v půjčovnách, starší produkce je uložena ve skladech

Seriály (periodické publikace)

 • základem je povinný výtisk, tedy v maximální možné úplnosti česká periodika
 • výběrově se nakupují zahraniční periodika
 • aktuální ročník je dostupný volně v prostorách Studijní knihovny, půjčuje se pouze prezenčně ke studiu v knihovně; svázané starší ročníky se většinou půjčují domů

Články

 • bibliografické záznamy článků z tištěných novin, časopisů a sborníků vydávaných v Libereckém kraji a z vybraných celostátních časopisů; plné texty článků jsou v databázi od r. 2010 (u článků z denního tisku od r. 2011), přístup k plným textům pouze na počítačích v půjčovnách KVK; seznam excerpovaných titulů
 • bibliografické záznamy článků z celostátních časopisů zpracovaných v rámci programu VISK 9/I; seznam excerpovaných titulů

Hudebniny (noty)

 • výběrově česká i žádaná zahraniční produkce
 • část hudebnin lze najít v prostorách Hudební knihovny, starší produkce je uložena ve skladu.

Mapy

 • výběrově zejména česká produkce
 • k dispozici jsou mapy států, turistické a cykloturistické mapy a plány měst - dostupné ve Studijní knihovně

Normy 

 • online přístup ke kompletní databázi českých technických norem, umožňující vyhledávání a prohlížení plných textů norem ČSN ve formátu PDF (bez možnosti tisku)
 • v tištěné podobě výběrově do roku 2008 – dostupné na vyžádání ve Studijní knihovně

Patenty 

 • patenty udělené v ČR a evropské patenty platné na území ČR v tištěné podobě - dostupné na vyžádání ve Studijní knihovně

Zvukové dokumenty 

 • nákup výběrově, česká i zahraniční produkce, zastoupeny všechny hudební žánry včetně zvukových knih
 • fond tvoří gramofonové desky, kazety a CD nosiče
 • jsou umístěny ve volném výběru v Hudební knihovně a ve skladu

Audiovizuální dokumenty (filmy)

 • nákup výběrově, česká i zahraniční produkce
 • filmy na DVD jsou k dispozici v Hudební knihovně

Elektronické zdroje

 • kromě dokumentů na pevných nosičích (přílohy knih a periodik) nabízíme elektronické zdroje dostupné prostřednictvím vzdáleného přístupu
 • v nabídce naleznete licencované databáze (články, monografie, výzkumné zprávy, obrazové informace, zvukové dokumenty), ale také e-knihy, z nichž některé si lze „vypůjčit“, tj. stáhnout na omezenou dobu
 

Katalogizační záznamy

Záznamy všech dokumentů (od r. 1991, výběrově i starší) lze najít v on-line katalogu nebo v lístkovém katalogu ve Studijní knihovně (do r. 1991).

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj